دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10028 آزمايشگاه روشهاي پيشرفته شناخت و آناليز مواد مختلط صائب نوري - احسان 15 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10030 آزمايشگاه روشهاي پيشرفته شناخت و آناليز مواد مختلط صائب نوري - احسان 15 چهارشنبه 11:00 - 09:30 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10047 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10047 پروژه تحقيقاتي و رساله مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10048 پروژه تحقيقاتي و رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10024 چسبهاي سراميكي مختلط كرميان - ابراهيم 30 پنج شنبه 11:00 - 09:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1396/10/21 ساعت 13.50
10052 خطاهاي اندازه گيري در تحقيق مواد مختلط اعلايي - عليرضا 30 چهارشنبه 16:50 - 15:50 ثابت - دانشكده مواد 1.00 0.00 1396/10/26 ساعت 13.50
10032 روش تحقيق مختلط امامي - سيداميرحسين 30 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
10037 روشهاي پيشرفته شناخت و آناليز مواد مختلط غيور - حميد 30 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 15.50
10038 روشهاي پيشرفته شناخت و آناليز مواد مختلط غيور - حميد 30 پنج شنبه 14:15 - 12:45 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 15.50
10114 سمينار مختلط كوپائي - نرجس 30 دوشنبه 17:00 - 15:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 - ساعت 0.00