دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10029 پايان نامه مختلط - 184 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10030 پايان نامه (ادامه) مختلط - 189 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10029 پروژه تحقيقاتي و رساله مختلط - 184 - 0.00 8.00 - ساعت 0.00
10029 پروژه تحقيقاتي و رساله مختلط - 184 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10030 پروژه تحقيقاتي و رساله (ادامه) مختلط - 189 - 0.00 8.00 - ساعت 0.00
10030 پروژه تحقيقاتي و رساله (ادامه) مختلط - 189 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10041 خطاهاي اندازه گيري در تحقيق مواد مختلط اعلايي - عليرضا 28 چهارشنبه 17:50 - 16:50 ثابت - دانشكده مواد 1.00 0.00 1397/04/04 ساعت 16.00
10031 روش تحقيق مختلط ورديان ريزي - محمدمهدي 27 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 8.00
10037 روشهاي نوين آناليز مواد مختلط غيور - حميد 29 پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
10040 سراميكهاي مهندسي غيراكسيدي مختلط كرميان - ابراهيم 24 پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
10028 سمينار مختلط رفيعي - مهدي 27 سه شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 - ساعت 0.00
10038 آزمايشگاه روشهاي پيشرفته شناخت و آناليز مواد مختلط صائب نوري - احسان 4 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00