دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14670 اصول فقه مختلط توكلي - احمدرضا 40 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
14672 اصول فقه مختلط توكلي - احمدرضا 40 - 3.00 0.00 - ساعت 0.00
14675 اصول فقه مختلط توكلي - احمدرضا 40 پنج شنبه 09:30 - 08:00 هـ*ز - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
13352 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13352 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13356 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13356 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14688 حقوق تجارت مختلط سلطاني - رضا 30 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
14686 حقوق مدني 1 مختلط عباسيان - رضا 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
14677 داوري بين المللي مختلط شيراني - مسعود 40 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14671 داوري بين المللي مختلط شيراني - مسعود 40 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14684 روش تحقيق مختلط مهدوي اردكاني - محمدهادي 30 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
14689 زبان تخصصي (جبراني) مختلط نصيران نجف آبادي - داود 30 - 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
14673 سمينار مختلط توكلي - احمدرضا 40 - 1.00 0.00 - ساعت 0.00
14676 سمينار مختلط توكلي - احمدرضا 40 پنج شنبه 14:00 - 12:30 هـ*ف - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 - ساعت 0.00
14687 متون فقه مختلط مهدوي اردكاني - محمدهادي 30 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
14690 متون فقه مختلط مهدوي اردكاني - محمدهادي 30 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
14669 حقوق بين الملل خصوصي (تعارض قوانين) مختلط شيراني - مسعود 30 - 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
14674 اجراي احكام و اسناد مختلط شمسي - علي 40 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
14678 اجراي احكام و اسناد مختلط شمسي - علي 40 - 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50