دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11803 آسيب شناسي و بافت شناسي مختلط مشايخ - اميرمسعود 50 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي 1.50 0.50 1399/10/22 ساعت 13.50
11810 آمار حياتي مختلط سلماني پايين دروازه - فاطمه 50 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي 1.00 0.00 1399/11/01 ساعت 13.50
11813 اخلاق حرفه اي در اتاق عمل مختلط سلماني پايين دروازه - فاطمه 50 دوشنبه 19:45 - 17:45 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي 1.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11811 اصول مراقبت در اتاق بهبودي مختلط فرهمند حسن آبادي - حسن 50 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي 1.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
11801 ايمونولوژي مختلط منتصري - آزاده 50 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي 0.50 0.50 1399/10/29 ساعت 10.50
11812 تغذيه در جراحي مختلط كريم آباده اصفهاني - نازنين 50 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي 1.00 0.00 1399/10/30 ساعت 13.50
11808 تكنولوژي اتاق عمل ترميمي، پلاستيك، پوست و سوختگي و مراقبتهاي آن مختلط جزيني درچه - سعيد 50 شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي 2.00 0.00 1399/10/27 ساعت 13.50
11809 تكنولوژي اتاق عمل در اورژانس، تروما و بحرانها و حوادث غيرمترقبه و مراقبتهاي آن مختلط جزيني درچه - سعيد 50 شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي 1.00 0.00 1399/11/02 ساعت 13.50
11805 تكنولوژي اتاق عمل زنان و اورولوژي (ادراري-تناسلي) و مراقبتهاي آن مختلط مصلح قهفرخي - سرور 50 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
11804 تكنولوژي اتاق عمل گوارش و غدد و مراقبت هاي آن مختلط هايرابديان - آيگينه 50 چهارشنبه 15:45 - 12:30 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11800 داروشناسي مختلط زندي اصفهان - ساسان 50 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي 2.00 0.00 1399/10/27 ساعت 8.50
11807 روش تحقيق در اتاق عمل مختلط آذربرزين - مهرداد 50 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي 1.50 0.50 1399/10/20 ساعت 8.50
11802 فيزيك پزشكي و الكتريسيسته و رباتيك و كاربرد آن در اتاق عمل مختلط كبيرزاده - عظيمه 50 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي 2.00 0.00 1399/11/01 ساعت 10.50
11816 كارآموزي اصول مراقبت در اتاق بهبودي مختلط فرهمند حسن آبادي - حسن 50 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
11818 كارآموزي در عرصه اتاق عمل ارتوپدي مختلط فرهمند حسن آبادي - حسن 50 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
11823 كارآموزي در عرصه اتاق عمل اطفال مختلط فرهمند حسن آبادي - حسن 50 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11824 كارآموزي در عرصه اتاق عمل اعصاب مختلط فرهمند حسن آبادي - حسن 50 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
11819 كارآموزي در عرصه اتاق عمل چشم مختلط فرهمند حسن آبادي - حسن 50 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11821 كارآموزي در عرصه اتاق عمل زنان مختلط فرهمند حسن آبادي - حسن 50 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11820 كارآموزي در عرصه اتاق عمل فك و صورت مختلط فرهمند حسن آبادي - حسن 50 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11806 مديريت در اتاق عمل مختلط اميني - راضيه 50 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
11815 تكنولوژي اتاق عمل چشم و مراقبتهاي آن مختلط برادران فرد - فرشته 50 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي 1.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11814 تكنولوژي اتاق عمل اطفال و نوزادن و مراقبتهاي آن مختلط برادران فرد - فرشته 50 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي 1.00 0.00 1399/10/29 ساعت 13.50
11817 كارآموزي روشهاي احياء قلبي ريوي مختلط فرهمند حسن آبادي - حسن 50 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11822 كارآموزي در عرصه اتاق عمل ENT مختلط فرهمند حسن آبادي - حسن 50 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00