دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12160 ابزار دقيق پيشرفته مختلط هاشمي - مهناز 6 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/18 ساعت 10.50
10001 پايان نامه مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10001 پايان نامه مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10002 پايان نامه (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10002 پايان نامه (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10001 پروژه (پايان نامه) مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10002 پروژه (پايان نامه) (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11969 تشخيص و شناسايي خطا مختلط كارگردهنوي - سيدمحمد 6 چهارشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
12006 رياضيات مهندسي پيشرفته مختلط هنرور - محمدامين 6 چهارشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
12022 سمينار مختلط شجاعي اراني - خوشنام دانشورفرزانگان - سيدمحمود 6 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 2.00 0.00 - ساعت 0.00
14202 سمينار مختلط چترايي - عباس چپري - امين 6 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 2.00 0.00 - ساعت 0.00
12050 شبكه هاي عصبي مختلط مهدوي نسب - همايون 6 پنج شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
12224 شناسائي سيستم مختلط چترايي - عباس 6 پنج شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/21 ساعت 10.50
12094 كنترل پيش بين مختلط كارگردهنوي - سيدمحمد 6 پنج شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 8.50
12095 كنترل تطبيقي مختلط شجاعي اراني - خوشنام 6 چهارشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/18 ساعت 8.50
13338 كنترل ديجيتال مختلط پارسا - محسن 20 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده برق
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
12129 كنترل فازي مختلط نقش - عليرضا 6 پنج شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
12130 كنترل مقاوم مختلط پارسا - محسن 6 پنج شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
12239 كنترل هوشمند مختلط هاشمي - مهناز 6 پنج شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/21 ساعت 10.50
12246 مدلسازي و شبيه سازي مختلط شجاعي اراني - خوشنام 6 پنج شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
12251 نظريه صف مختلط دانشورفرزانگان - سيدمحمود 6 پنج شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 15.50
12097 كنترل چند متغيره مختلط چترايي - عباس 6 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50