دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10006 ابزار دقيق بيومديكال (بيواينسترومنت) مختلط يوسفي نجف آبادي - محمدرضا 24 يك شنبه 17:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 301 3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 13.50
10006 ابزار دقيق بيومديكال (بيواينسترومنت) مختلط يوسفي نجف آبادي - محمدرضا 24 يك شنبه 17:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 301 3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 13.50
10141 اتوماسيون صنعتي مختلط كارگردهنوي - سيدمحمد 25 يك شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
10141 اتوماسيون صنعتي مختلط كارگردهنوي - سيدمحمد 25 يك شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
10061 اصول كنترل مدرن مختلط شاهقليان - غضنفر 25 شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 401 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
10163 الكترونيك قدرت 2 مختلط ميرطلايي - سيد محمد مهدي 25 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402
يك شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402
3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
10163 الكترونيك قدرت 2 مختلط ميرطلايي - سيد محمد مهدي 25 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402
يك شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402
3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
10129 الكترونيك ليزر مختلط اعلائي ورنوسفادراني - زهرا 25 شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 407
شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 407
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 13.50
10155 پايان نامه مختلط - 300 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10155 پايان نامه مختلط - 300 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10156 پايان نامه (ادامه) مختلط - 500 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10156 پايان نامه (ادامه) مختلط - 500 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10155 پروژه (پايان نامه) مختلط - 300 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10156 پروژه (پايان نامه) (ادامه) مختلط - 500 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10133 تئوري پيشرفته مخابرات مختلط فغاني - فرهاد 25 يك شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 404 3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 8.00
10133 تئوري پيشرفته مخابرات مختلط فغاني - فرهاد 25 يك شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 404 3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 8.00
10102 تئوري جامع ماشينهاي الكتريكي مختلط بكتاش - امير 25 يك شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 401 3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 10.50
10164 تئوري جامع ماشينهاي الكتريكي مختلط بكتاش - امير 25 شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 301 3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 10.50
10128 تئوري و فناوري ساخت افزاره هاي نيم رسانا مختلط برزآبادي - ابراهيم 25 شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 407 3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
10007 توانبخشي و اندامهاي مصنوعي مختلط خضري - مهدي 25 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 404 3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 13.50
10109 روش تحقيق مختلط آمون - مهدي 15 يك شنبه 18:00 - 16:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 401 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
10110 روش تحقيق مختلط بكتاش - امير 15 شنبه 18:00 - 16:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 401 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
10105 سمينار مختلط پورقاسم - حسين 15 شنبه 18:00 - 16:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
10105 سمينار مختلط پورقاسم - حسين 15 شنبه 18:00 - 16:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
10106 سمينار مختلط شاهقليان - غضنفر 15 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 401 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
10106 سمينار مختلط شاهقليان - غضنفر 15 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 401 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
10152 سوئيچينگ و مسيردهي در شبكه مختلط فغاني - فرهاد 25 شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 406 3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 8.00
10144 سيستم هاي مخابرات نوري مختلط نقش - عليرضا 25 شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 301 3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
10061 سيستمهاي كنترل پيشرفته مختلط شاهقليان - غضنفر 25 شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 401 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
10148 سيستمهاي كنترل چند متغيره مختلط محموديان - سيد حميد 25 شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 406 3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
10150 سيستمهاي كنترل چند متغيره مختلط هاشمي - مهناز 25 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402 3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
10144 سيستمهاي مخابرات نوري مختلط نقش - عليرضا 25 شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 301 3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
10108 شبكه هاي عصبي مختلط مهدوي نسب - همايون 25 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 405
يك شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 405
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 13.50
10108 شبكه هاي عصبي مختلط مهدوي نسب - همايون 25 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 405
يك شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 405
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 13.50
10058 شناسائي آماري الگو مختلط پورقاسم - حسين 25 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 408
يك شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 408
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
10058 شناسائي آماري الگو مختلط پورقاسم - حسين 25 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 408
يك شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 408
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
10159 طراحي ماشينهاي الكتريكي مختلط مجيدي - سيد بهروز 25 شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 403 3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
10132 فرآيندهاي تصادفي مختلط آقاجاني رناني - روح اله 25 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 302 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
10132 فرآيندهاي تصادفي مختلط آقاجاني رناني - روح اله 25 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 302 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
10142 كنترل بهينه مختلط چترايي - عباس 25 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 406
يك شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 406
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
10142 كنترل بهينه مختلط چترايي - عباس 25 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 406
يك شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 406
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
10161 كنترل تطبيقي مختلط شجاعي اراني - خوشنام 25 شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 302 3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
10150 كنترل چند متغيره مختلط هاشمي - مهناز 25 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402 3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
10148 كنترل چند متغيره مختلط محموديان - سيد حميد 25 شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 406 3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
10162 كنترل ديجيتال مختلط حسين نيا - سعيد 25 شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 308 3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 13.50
10012 كنترل سيستمهاي عصبي - عضلاني مختلط خضري - مهدي 24 شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 404 3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 13.50
10149 كنترل غيرخطي مختلط رضائي - اسماعيل 25 شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 303 3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 13.50
10149 كنترل غيرخطي مختلط رضائي - اسماعيل 25 شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 303 3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 13.50
10143 كنترل غيرخطي مختلط شجاعي اراني - خوشنام 25 شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 302
شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 302
3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 13.50
10143 كنترل غيرخطي مختلط شجاعي اراني - خوشنام 25 شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 302
شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 302
3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 13.50
10908 كنترل فازي مختلط چترايي - عباس 25 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
10908 كنترل فازي مختلط چترايي - عباس 25 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
10111 كنترل ماشينهاي الكتريكي مختلط مراديان - محمدرضا 15 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 306
يك شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 306
3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
10160 كنترل مقاوم مختلط حسين نيا - سعيد 25 شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 308
شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 308
3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 13.50
10010 كنترل هوشمند مختلط بهزاد فر - ندا 25 شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402 3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
10125 كنترل هوشمند مختلط هاشمي - مهناز 25 شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 403
شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 403
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
11443 مباحث ويژه 1 مختلط حقيقت دار فشاركي - فريبرز 20 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 13.50
10122 مباحث ويژه 2 مختلط صغيرازاده داركي - بهنام 25 شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 405
شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 405
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
10123 مباحث ويژه 2 مختلط هنرور - محمدامين 25 شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 405 3.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
10130 مدارهاي مجتمع خطي مختلط رياحي نسب - مهدي 25 شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 407 3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
10130 مدارهاي مجتمع خطي (CMOS) مختلط رياحي نسب - مهدي 25 شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 407 3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
10126 مدارهاي مجتمع خيلي فشرده (VLSI) مختلط آمون - مهدي 25 يك شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 304
يك شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 304
3.00 0.00 1396/10/21 ساعت 13.50
10009 مدلسازي سيستمهاي بيولوژيكي مختلط محموديان - سيد حميد 25 شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 406
شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 406
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
10009 مدلسازي و شبيه سازي مختلط محموديان - سيد حميد 25 شنبه 14:00 - 13:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 406
شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 406
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
10124 نظريه گراف مختلط آوخ - آويد 25 شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 403 3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50