دروس ارایه شده غیرعمومی ترم تابستان سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
ردیف نام رشته مقطع نظام مشاهده
1 آب وهواشناسي (اقليم شناسي ) - - دكتراي تخصصي تمام وقت ...
2 آموزش زبان انگليسي كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
3 آموزش وپرورش ابتدائي - - كارشناسي ناپيوسته تمام وقت ...
4 ادبيات غنايي - - دكتراي تخصصي تمام وقت ...
5 الهيات و معارف اسلامي - فلسفه وحكمت اسلامي كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
6 الهيات ومعارف اسلامي - اديان وعرفان دكتراي تخصصي تمام وقت ...
7 الهيات ومعارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي دكتري تخصصي تمام وقت ...
8 الهيات ومعارف اسلامي(فقه و مباني حقوق اسلامي) كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
9 الهيات ومعارف اسلامي(فقه ومباني حقوق اسلامي) كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
10 برنامه ريزي آمايش سرزمين كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
11 بهداشت خانواده  - - كارداني ناپيوسته تمام وقت ...
12 بهداشت عمومي - - كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
13 پرستاري كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
14 پزشكي دكتراي حرفه اي تمام وقت ...
15 تاريخ كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
16 تاريخ كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
17 تاريخ دكتراي تخصصي تمام وقت ...
18 تاريخ اسلام كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
19 تاريخ - تاريخ اسلام دكتري تخصصي تمام وقت ...
20 تاريخ - تاريخ ايران بعد ازاسلام دكتري تخصصي تمام وقت ...
21 تاريخ - تاريخ ايران قبل از اسلام دكتري تخصصي تمام وقت ...
22 تاريخ انقلاب اسلامي - - كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
23 تاريخ ايران اسلاي كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
24 تاريخ ايران باستان كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
25 تاريخ عمومي جهان كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
26 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
27 تربيت بدني و علوم ورزشي كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
28 تربيت بدني و علوم ورزشي - رفتار حركتي كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
29 تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
30 تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
31 تربيت بدني و علوم ورزشي - ورزش همگاني كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
32 تربيت بدني وعلوم ورزشي كارشناسي ناپيوسته تمام وقت ...
33 تربيت دبير زبان انگليسي كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
34 تربيت دبيرتربيت بدني وعلوم ورزشي - - كارشناسي ناپيوسته تمام وقت ...
35 جغرافيا - اقليم شناسي دكتراي تخصصي تمام وقت ...
36 جغرافيا برنامه ريزي توريسم كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
37 جغرافيا سياسي - - دكتراي تخصصي تمام وقت ...
38 جغرافيا طبيعي (ژئومورفولوژي) كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
39 جغرافيا و برنامه ريزي روستايي كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
40 جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
41 جغرافيا و برنامه ريزي منطقه اي كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
42 جغرافيا وبرنامه ريزي شهري كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
43 جغرافيا وبرنامه ريزي شهري كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
44 جغرافيا وبرنامه ريزي شهري - - دكتراي تخصصي تمام وقت ...
45 جغرافيا وبرنامه ريزي شهري - آمايش شهري كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
46 جغرافيا وبرنامه ريزي شهري - بهسازي و نوسازي كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
47 جغرافيا وبرنامه ريزي شهري - محيط زيست شهري كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
48 جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري   - - كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
49 جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري - برنامه ريزي فضايي مجتمع هاي گردشگري كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
50 جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري - برنامه ريزي گردشگري منطقه اي كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
51 جغرافياي انساني - شهري ، روستائي كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
52 جغرافياي طبيعي - اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
53 جغرافياي طبيعي - اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي دكتري تخصصي تمام وقت ...
54 جغرافياي طبيعي ژئومورفولوژي -هيدرولوژي كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
55 حسابداري كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
56 حقوق كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
57 حقوق كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
58 حقوق بين الملل عمومي دكتراي تخصصي تمام وقت ...
59 حقوق تخصصي دكتراي تخصصي تمام وقت ...
60 حقوق عمومي دكتراي تخصصي تمام وقت ...
61 حقوق كيفري و جرم شناسي - - دكتراي تخصصي تمام وقت ...
62 دبيري زبان انگليسي كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
63 روانشناسي باليني كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
64 زبان وادبيات عرب - - كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
65 زبان وادبيات فارسي كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
66 زبان وادبيات فارسي دكتراي تخصصي تمام وقت ...
67 زيست شناسي سلولي و مولكولي - بيوشيمي كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
68 شهرسازي - - دكتري تخصصي تمام وقت ...
69 شيمي - شيمي آلي كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
70 شيمي فناوري اطلاعات كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
71 شيمي گرايش شيمي فيزيك - - دكتراي تخصصي تمام وقت ...
72 طراحي پارچه و لباس - طراحي لباس كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
73 طراحي پارچه و لباس طراحي چاپ پارچه كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
74 عرفان اسلامي وانديشه امام خميني (س) - - دكتراي تخصصي تمام وقت ...
75 علمي كاربردي معماري  - - كارشناسي ناپيوسته تمام وقت ...
76 فقه وحقوق اسلامي - - كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
77 فلسفه وحكمت اسلامي - - كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
78 فلسفه وكلام اسلامي كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
79 فيزيك اتمي كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
80 فيزيك هسته اي كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
81 فيزيك هواشناسي كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
82 فيزيولوژي ورزشي  - تغذيه ورزش كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
83 فيزيولوژي ورزشي  - فيزيولوژي فعاليت بدني وتندرستي كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
84 مامايي كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
85 مدیریت صنعتی کار شناسی پیوسته تمام وقت ...
86 مديريت - مديريت رسانه دكتراي تخصصي تمام وقت ...
87 مديريت اجرايي كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
88 مديريت بازرگاني كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
89 مديريت جهانگردي كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
90 مديريت صنعتي كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
91 مديريت صنعتي - - دكتراي تخصصي تمام وقت ...
92 مديريت صنعتي - تحقيق در عمليات كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
93 مديريت صنعتي - توليد كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
94 مديريت صنعتي - مالي كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
95 معماري  - - دكتري تخصصي تمام وقت ...
96 مهندسی اجرایی عمران كارشناسي ناپيوسته تمام وقت ...
97 مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته تمام وقت ...
98 مهندسي اپتيك و ليزر كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
99 مهندسي اپتيك و ليزر كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
100 مهندسي برق - - كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
101 مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
102 مهندسي برق - الكترونيك كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
103 مهندسي برق - الكترونيك دكتراي تخصصي تمام وقت ...
104 مهندسي برق - سيستمهاي ديجيتال كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
105 مهندسي برق - سيستمهاي ديجيتال كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
106 مهندسي برق - قدرت كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
107 مهندسي برق - قدرت كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
108 مهندسي برق - قدرت كارشناسي ناپيوسته تمام وقت ...
109 مهندسي برق - قدرت دكتراي تخصصي تمام وقت ...
110 مهندسي برق - كنترل كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
111 مهندسي برق - مخابرات دكتراي تخصصي تمام وقت ...
112 مهندسي برق - مخابرات نوري كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
113 مهندسي برق الكترونيك كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
114 مهندسي برق الكترونيك كارشناسي ناپيوسته تمام وقت ...
115 مهندسي برق قدرت كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
116 مهندسي برق كنترل كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
117 مهندسي برق مخابرات كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
118 مهندسي برق مخابرات كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
119 مهندسي برق مخابرات كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
120 مهندسي پزشكي - بيوالكتريك كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
121 مهندسي پزشكي - بيومتريال كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
122 مهندسي پزشكي - بيومتريال كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
123 مهندسي پزشكي - بيومكانيك كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
124 مهندسي پزشكي - بيومكانيك كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
125 مهندسي پزشكي - مهندسي بافت كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
126 مهندسي تكنولوژي الكترونيك كارشناسي ناپيوسته تمام وقت ...
127 مهندسي تكنولوژي برق - قدرت كارشناسي ناپيوسته تمام وقت ...
128 مهندسي تكنولوژي برق شبكه هاي انتقال وتوزيع كارشناسي ناپيوسته تمام وقت ...
129 مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي وبرودتي كارشناسي ناپيوسته تمام وقت ...
130 مهندسي تكنولوژي جوشكاري كارشناسي ناپيوسته تمام وقت ...
131 مهندسي تكنولوژي ساخت وتوليد كارشناسي ناپيوسته تمام وقت ...
132 مهندسي تكنولوژي عمران-عمران كارشناسي ناپيوسته تمام وقت ...
133 مهندسي تكنولوژي متالورژي - ذوب فلزات كارشناسي ناپيوسته تمام وقت ...
134 مهندسي تكنولوژي مخابرات - سوييچ كارشناسي ناپيوسته تمام وقت ...
135 مهندسي تكنولوژي معماري كارشناسي ناپيوسته تمام وقت ...
136 مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو كارشناسي ناپيوسته تمام وقت ...
137 مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر كارشناسي ناپيوسته تمام وقت ...
138 مهندسي خط و سازه هاي ريلي كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
139 مهندسي خط و سازه هاي ريلي كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
140 مهندسي رباتيك كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
141 مهندسي سيستمهاي انرژي - - كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
142 مهندسي شهرسازي-شهرسازي كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
143 مهندسي صنايع كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
144 مهندسي صنايع ـ مديريت سيستم وبهره وري كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
145 مهندسي صنايع - اتوماسيون دكتراي تخصصي تمام وقت ...
146 مهندسي صنايع - برنامه ريزي ومديريت توليد دكتراي تخصصي تمام وقت ...
147 مهندسي صنايع - تحقيق درعمليات ومهندسي سيستم دكتراي تخصصي تمام وقت ...
148 مهندسي صنايع - مهندسي صنايع كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
149 مهندسي صنايع توليدصنعتي كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
150 مهندسي صنايع توليدصنعتي كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
151 مهندسي عمران كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
152 مهندسي عمران _ عمران كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
153 مهندسي عمران _ عمران كارشناسي ناپيوسته تمام وقت ...
154 مهندسي عمران - - كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
155 مهندسي عمران - آب دكتري تخصصي تمام وقت ...
156 مهندسي عمران - خاك دكتري تخصصي تمام وقت ...
157 مهندسي عمران - ژئوتكنيك كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
158 مهندسي عمران - سازه دكتري تخصصي تمام وقت ...
159 مهندسي عمران - عمران كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
160 مهندسي عمران - مهندسي زلزله دكتراي تخصصي تمام وقت ...
161 مهندسي عمران - مهندسي سازه كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
162 مهندسي عمران - مهندسي ومديريت ساخت دكتراي تخصصي تمام وقت ...
163 مهندسي عمران -عمران آب كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
164 مهندسي عمران آب كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
165 مهندسي عمران سازه كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
166 مهندسي عمران مكانيك خاك وپي كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
167 مهندسي فناوري اطلاعات كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
168 مهندسي كامپيوتر - سيستم هاي نرم افزاري دكتراي تخصصي تمام وقت ...
169 مهندسي كامپيوتر - معماري سيستمهاي كامپيوتري كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
170 مهندسي كامپيوتر - معماري كامپيوتر دكتراي تخصصي تمام وقت ...
171 مهندسي كامپيوتر - هوش مصنوعي كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
172 مهندسي كامپيوتر سخت افزار كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
173 مهندسي كامپيوتر سخت افزار كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
174 مهندسي كامپيوتر نرم افزار كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
175 مهندسي كامپيوتر نرم افزار كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
176 مهندسي كامپيوتر نرم افزار كارشناسي ناپيوسته تمام وقت ...
177 مهندسي كامپيوتر نرم افزار كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
178 مهندسي متالورژي و مواد - سراميك كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
179 مهندسي متالورژي و مواد - متالورژي استخراجي كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
180 مهندسي متالورژي و مواد - متالورژي صنعتي كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
181 مهندسي متالورژي و مواد- سراميك كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
182 مهندسي متالورژي ومواد - - دكتري تخصصي تمام وقت ...
183 مهندسي متالورژي ومواد - جوشكاري كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
184 مهندسي متالورژي ومواد - خوردگي وپوشش ومهندسي سطح دكتري تخصصي تمام وقت ...
185 مهندسي معماري كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
186 مهندسي مکانيک حرارت و سيالات كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
187 مهندسي مکانيک در طراحي جامدات كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
188 مهندسي مكانيك كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
189 مهندسي مكانيك  - - كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
190 مهندسي مكانيك  - تبديل انرژي كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
191 مهندسي مكانيك - طراحي جامدات دكتراي تخصصي تمام وقت ...
192 مهندسي مكانيك  - طراحي كاربردي كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
193 مهندسي مكانيك ساخت وتوليد كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
194 مهندسي مكانيك ساخت وتوليد كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
195 مهندسي مكانيك ساخت وتوليد كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
196 مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
197 مهندسي مواد توليد فلزات غير آهني كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
198 مهندسي مواد - جوشكاري كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
199 مهندسي مواد - خوردگي وحفاظت مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
200 مهندسي مواد - ريخته گري كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
201 مهندسي مواد - متالوژي صنعتي كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
202 مهندسي مواد - مهندسي خوردگي وحفاظت مواد كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
203 مهندسي مواد توليد آهن وفولاد كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
204 مهندسي مواد ريخته گري كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
205 مهندسي مواد سراميك كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
206 مهندسي مواد شكل دادن فلزات كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
207 مهندسي مواد شناسايي وانتخاب موادمهندسي كارشناسي ارشد ناپيوسته تمام وقت ...
208 مهندسي مواد متالورژي استخراجي كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
209 مهندسي مواد متالورژي استخراجي كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
210 مهندسي مواد متالوژي صنعتي كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
211 مهندسي هسته اي كارشناسي پيوسته تمام وقت ...
212 مهندسي هوافضا - هوافضا كارشناسي پيوسته تمام وقت ...